Állattartó telepek megújításának támogatása

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.9-21

 • Keretösszeg: 30 Mrd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. (Fiatal gazda/ kollektív beruházás: + 10 %)
 • A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.
 • A támogatott projektek várható száma 500 – 600 db
 • A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 • Önerővel rendelkezni kell
 • Igénybe vehető támogatási előleg: maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Támogatás igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők
 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • árbevétel legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • Kollektív beruházás esetén:
 • Termelői csoport:
 • összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretet
 • Termelői szervezet:
 • összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretet
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet:
 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • árbevétel legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • önmagában, vagy tagjain keresztül is teljesítheti
 • Szociális szövetkezet:
 • legalább 6000 euró STÉ üzemméret
 • árbevétel legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • önmagában kell teljesítenie

Nem támogatható, aki/ami:

 • a jelen – VP2-4.1.1.9-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban
 • a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik
 • a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.
 • A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot.


Támogatás célja

Az ÖT célterület vonatkozásában

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése: maximum 100 millió Ft
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése: maximum 100 millió Ft
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: maximum 50 millió Forint
 4. Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: maximum 20 millió Forint
 5. Lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódó állatartó telepek korszerűsítése: maximum 20 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése
 • Eszközök, gépek beszerzése
 • A 3. 4. és 5. célterület (ló esetén) esetében pluszban:
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • Energiafelhasználás csökkentését célzó fejlesztések: legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás

Az energetikai hatékonyság javulást a teljes, korszerűsítéssel érintett projektrész vonatkozásában szükséges vizsgálni. Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni. (Ettől eltérni, csak bizonyos megadott esetekben lehet)

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Elvárások energiafelhasználás csökkentését célzó fejlesztéseknél:

 • A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott telephely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem lehet több mint a telep által vásárolt energia mennyisége
 • (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termék (a továbbiakban: Annex I. termék), valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia-előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • az építészek, mérnökök díjai,
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói költségek,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 • könyvvizsgálat díja,
 • projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek
 • immateriális beruházások:
 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése
 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés:
 • üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is
 • Projekt előkészítés: – szakmai előkészítés, – közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

Építéssel/ eszköz-, gépbeszerzéssel együtt támogatható (tehát önállóan nem)

 • üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítása
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint)
 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló)
 •  Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogathatók

 • Méhészeti Program keretében támogatott tevékenységek
 • Új állattartó telep létesítése
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia építése, kialakítása
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása
 • Megkezdett projekt
 • Működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása


Egyéb elvárások

 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot
 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
 • A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat
 • A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!
 • Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
 • Készpénzszámla nem haladhatja meg a 1,5 millió Ft-ot.
 • A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni
 • Időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot
 • A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be

Időpontok

 • Fizikai befejezés: Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap
 • Záró KK: a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja
 • Fenntartási időszak: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év
 • Benyújtás:
 • Első szakasz: 2021. május 12. – 2021. május 25.
 • Második szakasz: 2021. május 26. – 2021. június 8.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 9. – 2021. június 22.
 • Negyedik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 6.
 • A támogatói okirat hatálybalépésétől számítottan 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni (kivétel: egyszeri elszámolási kötelezettség)

VÁLTOZÁSOK A KIÍRÁSBAN A TERVEZETHEZ KÉPEST:

Megújuló energia esetén

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.


  Írjon nekem itt:

  Ha szeretne feliratkozni a Gazdahely hírlevélre, ezt pipálja ki!

  Ossza meg Gazdatársaival is!

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .