1. Az adatkezelő adatai
Dr. Harcsa Marietta – Gazdahely.hu
Székhely: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 14.

Levelezési címe: 2173 Kartal Szirom utca 23/A.

EV adószáma: 66830186-1-35
Nyilvántartási száma: 39684488
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103460/2016.

2. Az adatkezelő elérhetőségei
info@gazdahely.hu

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
(A hírlevélre önként feliratkozók.)

4. Fogalmak
(2011. évi CXII. törvény 3. § alapján)
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

5. A kezelt adatok köre
Az adatkezelő az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:
a) név (vezetéknév, keresztnév)
b) e-mail cím.

6. Az adatkezelés célja
Hírlevél küldés

7. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Gazdahely hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

8. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott adatokat a hírlevél küldő rendszer (MailChimp) tárolja. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat (minden levél végén van leiratkozást segítő link), amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

9. Szerzői jogok
A Gazdahely.hu tartalmai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni Dr. Harcsa Marietta (honlaptulajdonos) előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a tulajdonos jogi eljárásokat kezdeményez.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek az info@gazdahely.hu e-mail címen.
Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

11. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége
A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Ossza meg Gazdatársaival is!